Monitoring Legislacji Krajowej 25-30.03.2021

W okresie od 25-30.03.2021 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 34. projekty rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 6. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Ponadto Związek Pracodawców Polska Miedź jest w trakcie konsultacji podatkowych projektu objaśnień w zakresie cen transferowych: domniemanie oraz należyta staranność, dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przepisy dot. cen transferowych zawarte w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) oraz ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., regulują m.in. kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT.

W celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości dot. sposobu stosowania ww. przepisów przygotowano projekt dokumentu ,,Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT”.

Projekt na etapie konsultacji publicznych (3 etap).

Link: https://pracodawcy.pl/konsultacje-podatkowe-domniemanie-oraz-nalezyta-starannosc-w-cenach-transferowych/