Nowe priorytety dotyczące ekoprojektu dla zrównoważonych produktów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. ochrony środowiska – nowe priorytety dotyczące ekoprojektu dla zrównoważonych produktów – na mocy dyrektywy 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu, w związku z wnioskiem w sprawie rozporządzenia ustanawiającego ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów i uchylające dyrektywę 2009/125/WE Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 25 kwietnia 2023 r.

30 marca 2022 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów (wniosek dotyczący ESPR, ang. Regulation on Ecodesign for Sustainable Products) stanowi realizację zobowiązań podjętych zarówno w Europejskim Zielonym Ładzie, jak i w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, i ma na celu dostosowanie ram regulacyjnych UE do bardziej ekologicznej przyszłości oraz zapewnienie, aby produkty wprowadzane na rynek UE stawały się coraz bardziej zrównoważone. Wniosek dotyczący ESPR zmierza do ograniczenia wpływu produktów na środowisko w całym cyklu ich życia oraz poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Proponuje się w tym celu wykorzystanie podejścia z powodzeniem wprowadzonego w ramach obecnej dyrektywy 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu, która ma zastosowanie wyłącznie do produktów związanych z energią. Komisja proponuje objęcie dyrektywą w sprawie ekoprojektu bardzo szerokiego zakresu produktów materialnych oraz wzmocnienie jej przepisów. Umożliwiłoby to ustanowienie na mocy ESPR szeregu dalekosiężnych wymogów dotyczących efektywności i informacji znanych jako „wymogi dotyczące ekoprojektu” w odniesieniu do konkretnych grup produktów, aby poprawić obieg zamknięty, efektywność energetyczną i inne aspektów zrównoważenia środowiskowego. W przypadku grup produktów, które mają szereg wspólnych cech, można ustalić zasady horyzontalne. Celem przedstawionego niedawno wniosku Komisji w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów jest objęcie produktów sprzedawanych w UE wymogami dotyczącymi wydajności i informacji, aby zwiększyć ich zrównoważoność. Komisja chce zebrać opinie na temat tych kategorii nowych produktów i środków, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności, aby mogła określić priorytety w sposób przejrzysty i inkluzywny.
Celem niniejszych konsultacji jest zasięgnięcie opinii ogółu społeczeństwa i zainteresowanych stron na temat priorytetów przyszłego ESPR, dopracowanie wstępnych ocen dokonywanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji, wyeliminowanie luk informacyjnych, pomoc w osiągnięciu konsensusu w sprawie przyszłych działań w ramach ESPR oraz pomoc w przygotowaniu do sprawnego wdrożenia po jego wejściu w życie.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-Ecodesign-for-Sustainable-Products-Product-priorities/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska