Nowy program Horyzont Europa – następca Horyzont2020 – konsultacje

Komisja Europejska proponuje przydzielenie 100 mld euro na kolejny program ramowy w dziedzinie badań naukowych i innowacji w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027. Nowy program o nazwie Horyzont Europa będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji (Horyzont2020) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. Horyzont Europa to najbardziej ambitny w historii program w zakresie badań naukowych i innowacji.
Horyzont Europa jest rozwinięciem aktualnego programu Horyzont 2020, a Komisja Europejska prowadzi obecnie dialog z Krajami Członkowskimi co do jego struktury i rozwiązań szczegółowych. Korzystając z Państwa doświadczenia oraz nawiązanej w ramach grupy doradczej KPK współpracy pragnę zachęcić Państwa do aktywnego udziału w przygotowaniach do Programu poprzez przekazywanie nam Państwa uwag i propozycji.
W załączeniu przekazuję dokumenty otrzymane od Komisji Europejskiej dotyczące Rozporządzenia (dok. 9865/18) oraz Decyzji (dok. 9870/18) ustanawiających Program. W szczególności prosimy, aby w miarę możliwości, odpowiedź na następujące pytania:
*         Czy zaproponowane ogólna struktura Programu może przyczynić się do zwiększenia efektywności wydatkowania środków Programu ?
*         Czy wskazane w Filarze II Klastry i ich obecna kompozycja wymaga jakiś korekt lub zasadniczych zmian (podział/połączenie) ?
*         Czy budżety HE oraz poszczególnych Klastrów ułożone są w sposób, zbalansowany i umożliwiają realizację celów poszczególnych Klastrów ?
*         Czy wskazane w ramach Klastrów – Areas of Intervention ułożone są w sposób optymalny i wyczerpują kluczowe zagadnienia badawcze, na których winien skupić się HE, zwłaszcza w kontekście priorytetów/potencjału krajowego ?
*         Czy założona w podstawie prawnej elastyczność budżetowa w okresie programowania jest pożądana czy mogą przeważyć negatywne konsekwencje?
*         Jakie są Państwa wstępne obserwacje i uwagi dotyczące MISJI ?
*         W kontekście zagadnienia MISJI, ale również pozostałych części HE, jaka powinna być sekwencja i zakres konsultacji dokumentów programowych przez poszczególnych interesariuszy: kraje członkowskie, stowarzyszenia branżowe, społeczeństwo (itp.) ?
*         Polska szczególnie walczy o wyrównywanie szans jeżeli chodzi o udział w programach ramowych tzw. krajów wideningow`ych, zabiegając między innymi aby było to zagadnienia w pełni horyzontalne. Jak w tym kontekście oceniacie Państwo zawartość pakietu Strengthening the European Research Area?
Obecnie rozpoczynająca się Prezydencja Austriacka prowadzić będzie dyskusję Krajów Członkowskich na temat HE do końca lipca i wznowi ją po przerwie wakacyjnej na początku września. W związku z powyższym uprzejmie proszę o nadsyłanie Państwa opinii sukcesywnie do dnia 20 lipca 2018 roku.
Otrzymywane komentarze na bieżąco będziemy wykorzystywać przy formułowaniu stanowiska Polski.
Jednocześnie bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę w ramach Programu Horyzont 2020.
W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji