Ochrona konsumentów – wzmocniona współpraca w zakresie egzekwowania prawa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (ochrona konsumentów) – zgodnie z założeniami rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w oparciu o akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych .

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 21 grudnia 2022 r

Szybko rosnąca cyfryzacja rynków konsumenckich, która w czasie pandemii COVID19 osiągnęła bezprecedensowy postęp, w połączeniu ze stale zmieniającymi się modelami biznesowymi, stwarza ciągłe
wyzwania, które utrudniają zapewnienie uczciwych rynków internetowych dla konsumentów oraz równych warunków działania dla przedsiębiorstw. W Nowym programie na rzecz konsumentów na lata 2020–2025 z dnia 13 listopada 2020 r. Komisja stwierdziła, że kryzys związany z COVID-19 „uwydatnił kluczowe znaczenie wysokiego poziomu ochrony konsumentów i ścisłej współpracy między organami w UE [, a jednocześnie] doprowadził on również do wykrycia pewnych luk w unijnych ramach ochrony konsumentów”.
Niedawno uzgodnione: akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych wprowadzają nowe, przełomowe przepisy dotyczące rynków cyfrowych. Przepisy aktu o usługach cyfrowych precyzują kwestię odpowiedzialności platform internetowych, m.in. w odniesieniu do nielegalnych towarów, usług i innych treści w internecie, oraz wyjaśniają stosowanie tych przepisów wobec przedsiębiorstw mających siedzibę w państwach trzecich, ale prowadzących sprzedaż w UE. Akt o usługach cyfrowych przyznaje też Komisji bezpośrednie uprawnienia w zakresie egzekwowania prawa w odniesieniu do bardzo dużych platform internetowych. Niemniej jednak problemy, jakie konsumenci napotykają w internecie, na przykład stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów zwodnicze interfejsy (tzw. dark patterns) i inne rodzaje manipulacji, które wciąż podlegają prawu ochrony konsumentów, będą nadal w znacznej większości rozwiązywane w ramach systemu współpracy ustanowionego rozporządzeniem w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów.

Cyfryzacja rynków konsumenckich i nowe modele biznesowe są źródłem nowych wyzwań w dziedzinie egzekwowania unijnego prawa konsumenckiego. Organy ochrony konsumentów i Komisja muszą ściśle ze sobą współpracować na rzecz skutecznego transgranicznego zwalczania praktyk biznesowych niezgodnych z przepisami. Elastyczne, odstraszające, oszczędne i szybkie reagowanie ma kluczowe znaczenie, w szczególności gdy naruszenia są powszechne lub dotyczą całych sektorów. Inicjatywa wprowadza ukierunkowane zmiany do rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w celu rozwiązania tych kwestii. Celem konsultacji jest zebranie opinii różnych zainteresowanych organizacji i przedsiębiorstw na temat tego, jak można zwiększyć wydajność rynków detalicznych w UE, jak zapewnić równe warunki działania wszystkim przedsiębiorcom działającym na tym rynku, od największych platform po małe podmioty, oraz jak zapewnić konsumentom taki sam poziom uczciwości w internecie i poza nim.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-Ochrona-konsumentow-wzmocniona-wspo%C5%82praca-w-zakresie-egzekwowania-prawa_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-Ochrona-konsumentow-wzmocniona-wspo%C5%82praca-w-zakresie-egzekwowania-prawa/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska