Ochrona środowiska – Program działań na rzecz środowiska i klimatu 2014-2020 (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące programu działań na rzecz środowiska i klimatu – ewaluacja i nowelizacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007.

Aktualnie obowiązuje ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1293/2013.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 13 kwietnia 2022 r.

Program LIFE, uruchomiony w 1992 r., jest jedynym unijnym programem całkowicie poświęconym działaniom na rzecz środowiska i klimatu. Ostatnio przedłużono go rozporządzeniem (UE) 2021/783 na lata 20212027. Celem poprzedniego programu LIFE obejmującego lata 20142020, ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1293/2013, był udział w realizacji priorytetów politycznych UE na ten okres, w szczególności strategii „Europa
2020”
. Jego założenia były następujące:

  • przyczynienie się do przejścia na zasobooszczędną, neutralną dla klimatu i odporną na zmianę klimatu gospodarkę;
  • poprawa jakości środowiska, w tym powietrza, wody i gleby;
  • zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie degradacji
    ekosystemów;
  • wspieranie polityki i prawodawstwa w zakresie środowiska i klimatu;
  • lepsze wsparcie zarządzania klimatem i środowiskiem na wszystkich szczeblach.


Ze względu na ograniczony zakres program LIFE na lata 20142020 nie miał na celu rozwiązania wszystkich problemów związanych ze środowiskiem i klimatem. Miał służyć jako katalizator rozwoju i wymiany najlepszych praktyk i wiedzy. Rolą programu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska, w tym poprzez wspieranie innowacji w działaniach na rzecz środowiska i klimatu.

Komisja przeprowadza ocenę ex post programu LIFE na lata 20142020 zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1293/2013. Dotyczy ona realizacji i wyników programu LIFE na lata 20142020, osiągnięcia jego celów, synergii między tymi celami oraz wkładu programu w realizację celów i zadań strategii „Europa 2020”. Ocena ex post będzie także obejmować weryfikację tego, jak realizowane były działania finansowane w ramach programu LIFE w latach 20142020. Zgromadzone zostaną dowody na potrzeby oceny postępów i powodzenia programu oraz określone zostaną potencjalne sposoby poprawy realizacji działań wspieranych z LIFE w ramach kolejnych programów, w tym wszelkie możliwości uproszczenia.

Z Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (program LIFE) współfinansowane są projekty w zakresie środowiska i działań na rzecz klimatu w UE.

Ocena ta będzie polegać na zbadaniu:

  • czy program działa zgodnie z założeniami;
  • w jakim zakresie osiągnięto cele programu.

Chociaż większość działań finansowanych w ramach programu LIFE jest nadal w toku, ocena ta pozwoli zorientować się, jaki wpływ wywarł on dotychczas oraz jaka jest jego wartość dodana dla zainteresowanych społeczności.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl


W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13279-Ochrona-srodowiska-Program-dzia%C5%82an-na-rzecz-srodowiska-i-klimatu-2014-2020-ocena-_pl
Źródło: Komisja Europejska