Odporność społeczna – zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska (działania w dziedzinie klimatu) – na podstawie analizy Komunikatu KE Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu oraz art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 14 stycznia 2024 r. Komunikat Komisji w sprawie strategii UE na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu wynika z zobowiązania do sporządzenia ogólnounijnej oceny ryzyka klimatycznego. Przyczynia się również do realizacji celu Europejskiego prawa o klimacie (art. 5), jakim jest zapewnienie ciągłych postępów w zwiększaniu zdolności przystosowawczych, wzmacnianiu odporności i zmniejszaniu wrażliwości na zmianę klimatu. Jak stwierdzono w ostatnim szóstym sprawozdaniu oceniającym (AR6) Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zmiana klimatu powoduje nieunikniony wzrost skutków fizycznych. Biorąc pod uwagę coraz więcej dowodów na przyspieszone urzeczywistnienie się ekstremalnych zjawisk pogodowych i innych skutków zmiany klimatu, komunikat ma na celu lepsze przygotowanie UE na zagrożenia, jakie dla społeczeństwa stanowią rosnące zagrożenia klimatyczne. Komunikat będzie oparty na niezależnym naukowym sprawozdaniu z europejskiej oceny ryzyka klimatycznego, które ma zostać opublikowane wiosną 2024 r., i będzie stanowić uzupełnienie oceny postępów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu krajowym. W ostatnim sprawozdaniu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu powtórzono, że zmiana klimatu powoduje nieunikniony wzrost skutków fizycznych. W oparciu o naukowe europejskie sprawozdanie z oceny ryzyka związanego z klimatem komunikat określi obszary, w których należy podjąć dalsze działania w celu zarządzania ryzykiem w UE. Celem jest przekazanie wyników unijnej oceny ryzyka związanego z klimatem oraz zapewnienie decydentom możliwości podejmowania świadomych decyzji dotyczących dopuszczalności ryzyka i kompromisów związanych z ograniczaniem ryzyka. Zmiana klimatu jest problemem transgranicznym (zarówno lądowym, jak i morskim) i wpływa na wszystkie państwa członkowskie, a także na stosunki UE z państwami spoza UE. Może to spowodować konieczność podjęcia działań na szczeblu UE w celu uzupełnienia i wzmocnienia działań krajowych, regionalnych i lokalnych. Ryzyko klimatyczne może również mieć istotny wpływ na realizację polityki UE. W związku z tym komunikat jest odpowiednim sposobem na rozpoczęcie identyfikacji poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za ryzyko oraz warunków przenoszenia ryzyka między różnymi szczeblami zarządzania. Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14019-Odpornosc-spo%C5%82eczna-zarzadzanie-ryzykiem-zwiazanym-z-klimatem-w-UE_pl Źródło: Komisja Europejska