Ostatnia faza konsultacji – Bezpieczeństwo i higiena pracy – ochrona pracowników przed narażeniem na działanie chemikaliów (ołowiu i diizocyjanianów)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących prawa pracy (bezpieczeństwo i higiena pracy) – m.in ocena dyrektywy 98/24/WE w sprawie środków chemicznych na podstawie Komunikatu KE: Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy zgodnie z rozporządzeniem REACH – wniosek dotyczący dyrektywy UE zmieniającej dyrektywę Rady 98/24/WE i dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla ołowiu i jego związków nieorganicznych związki i diizocyjaniany. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 26 kwietnia 2023 r.

Celem tej inicjatywy jest aktualizacja dyrektywy UE chroniącej pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie środków chemicznych (98/24/WE). Aktualizacja ma na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez ustanowienie lub zmianę wiążących dopuszczalnych wartości dla ołowiu i diizocyjanianów.
Unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) chronią zdrowie i bezpieczeństwo prawie 170 mln pracowników. Ochrona ludzi przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy jest kluczowym elementem zapewnienia wszystkim pracownikom niezmiennie godnych warunków pracy gwarantujących minimalny równy poziom ochrony wszystkim pracownikom w Unii. Państwa członkowskie mogą ustalać własne wartości dopuszczalne z poszanowaniem tych minimalnych warunków ochrony.
Inicjatywę na rzecz dalszego ograniczenia narażenia pracowników na niebezpieczne chemikalia zapowiedziano w
Planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych. Została ona potwierdzona w strategicznych ramach UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 20212027, gdzie wyrażono zobowiązanie do przedstawienia w 2022 r. wniosków prawnych w tym zakresie.

W
dyrektywie 98/24/WE w sprawie środków chemicznych ustanowiono wymóg prawny, zgodnie z którym Komisja ma obowiązek proponować nowe lub zmienione dopuszczalne wartości narażenia dla środków chemicznych w miejscu pracy, co będzie wspierać pracodawców w dopełnianiu przez nich obowiązku przeprowadzania ocen ryzyka w miejscu pracy i wdrażania środków zapobiegania ryzyku.

Wartości dopuszczalne są ustalane lub zmieniane z uwzględnieniem najnowszych dostępnych danych naukowych. Do tej pory Komisja przyjęła wiążące wartości dopuszczalne dla ołowiu i jego związków, a także pięć wykazów wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (OEL). Te wartości dopuszczalne mają zastosowanie do każdego używania chemikaliów w jakimkolwiek sektorze działalności gospodarczej. Stanowią one ważny element ogólnych wymogów BHP i spójne z prawem UE dotyczącym chemikaliów, w tym z
rozporządzeniem REACH.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy z załącznikiem oraz  streszczeniem oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska