Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Ochrona różnorodności biologicznej: cele dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności

 

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów dotyczących ochrony środowiska (ochrona różnorodności biologicznej) – wniosek dotyczący rozporządzenia PE i RE w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych . Ostateczny termin na przesłanie opinii to 22 sierpnia 2022 r.

Celem nadrzędnym wyznaczonym we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych jest przyczynianie się do ciągłej, długoterminowej i trwałej odbudowy różnorodnej biologicznie i odpornej przyrody na obszarach lądowych i morskich UE poprzez odbudowę ekosystemów, a także przyczynianie się do osiągnięcia przez Unię celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz wypełnienie międzynarodowych zobowiązań Unii. Aby osiągnąć ten cel nadrzędny, we wniosku przedstawiono wiele wiążących celów i obowiązków w zakresie odbudowy dotyczących rozmaitych ekosystemów. Do 2030 r. należy objąć tymi środkami co najmniej 20 % unijnych obszarów lądowych i morskich, a do 2050 r. – wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy. Do wniosku dołączono także ramy wdrażania, w których cele przełożono na działania poprzez przygotowanie i realizację krajowych planów odbudowy. Celem wniosku jest uzupełnienie obowiązującej polityki ochrony środowiska. Opracowano go w taki sposób, aby umożliwić jego skuteczne działanie w synergii z unijnym prawem ochrony środowiska. Ponadto wniosek da impuls do lepszej koordynacji i skuteczniejszego wdrażania tych przepisów.

Różnorodność biologiczna, od której wszyscy jesteśmy zależni, zanika w niespotykanym dotąd tempie. Inicjatywa ta jest jednym z kluczowych środków zapowiedzianych w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności na okres do 2030 r. W jej ramach zostały – po przeprowadzeniu oceny skutków – zaproponowane prawnie wiążące cele w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych.

W unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. określono ramy polityki UE w zakresie różnorodności biologicznej na lata 2011-2020. Obecnie trwa ocena strategii. Rozporządzenie UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych przyjęto w ramach realizacji celu nr 5 strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. W maju 2020 r. Komisja opublikowała strategię na rzecz bioróżnorodności 2030.

Inicjatywa legislacyjna przyczynia się do realizacji celu strategii na rzecz bioróżnorodności, jakim jest wprowadzenie różnorodności biologicznej Europy na ścieżkę odbudowy do 2030 r.

Podstawą wniosku legislacyjnego Komisji w sprawie wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych są trzy odrębne inicjatywy UE w zakresie polityki różnorodności biologicznej: 1. ocena unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (2011-2020); 2. w odniesieniu do celu nr 5 strategii na okres do 2020 r. – przegląd stosowania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych; 3. opracowanie prawnie wiążących celów UE w zakresie odbudowy zasobów przyrodniczych: kluczowe zobowiązanie w ramach unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Wymienione inicjatywy polityczne są ze sobą powiązane.  

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji (m.in. oceny skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków) jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Ochrona-roznorodnosci-biologicznej-cele-dotyczace-odbudowy-zasobow-przyrodniczych-w-ramach-unijnej-strategii-na-rzecz-bioroznorodnosci_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.

Źródło: Komisja Europejska