Ostatnia faza konsultacji prawa UE: Rachunki ekonomiczne środowiska – nowe moduły

 

Komisja Europejska (KE) jest w trakcie ostatniej fazy konsultacji publicznych przepisów dotyczących ochrony środowiska – wniosek dotyczący rozporządzenia PE i RE w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 691/2011 przez wprowadzenie nowych modułów rachunków ekonomicznych środowiska.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 września 2022 r.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska określa wspólne ramy dla gromadzenia, zestawiania, przekazywania i oceny europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem (UE) nr 538/2014.

 
Rozporządzenie obejmuje sześć modułów: rachunki emisji do powietrza, podatki związane ze środowiskiem według rodzajów działalności gospodarczej, ogólnogospodarcze rachunki przepływów materialnych, rachunki wydatków na ochronę środowiska, rachunki sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska oraz rachunki fizyczne przepływów energii.  

 
W art. 10 rozporządzenia wymieniono nowe moduły, które mogą być wprowadzone później na podstawie wniosków Komisji. Niniejszy wniosek przewiduje wprowadzenie trzech nowych modułów rachunków środowiska przewidzianych już w art. 10: rachunki leśne, rachunki ekosystemów oraz rachunki dotacji na ochronę środowiska i podobnych transferów.

 
Głównym celem wniosku jest rozszerzenie zakresu europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, aby zapewnić lepsze informacje na potrzeby Europejskiego Zielonego Ładu, strategii wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką.  

 
Rachunki ekonomiczne środowiska to ramy statystyczne służące wielu celom, łączące informacje gospodarcze i dotyczące środowiska. Mierzą one wkład środowiska w gospodarkę oraz wpływ gospodarki na środowisko, w sposób spójny i kompatybilny ze statystyką makroekonomiczną (rachunki narodowe).   Inicjatywa ustawodawcza ma na celu zmianę przepisów UE dotyczących europejskich rachunków ekonomicznych środowiska poprzez dodanie nowych rachunków tematycznych.
 
Cztery tematy określone jako możliwe nowe rachunki to:
  • woda
  • lasy
  • ekosystemy
  • subsydia na ochronę środowiska.
 

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12894-Rachunki-ekonomiczne-srodowiska-nowe-modu%C5%82y_pl

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem.

Źródło: Komisja Europejska