Ostatnia faza konsultacji – Przegląd prawodawstwa UE dotyczącego klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa UE  dotyczących klasyfikacji pod względem zagrożeń, etykietowania i pakowania chemikaliów – w oparciu o analizę Rozporządzenia NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (the CLP Regulation)wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 30 marca 2023 r.

Wśród działań Europejskiego Zielonego Ładu przewidziano wzmocnienie i uproszczenie istniejących ram prawnych dotyczących chemikaliów, aby zapewnić nietoksyczne środowisko. Przegląd rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin („rozporządzenie CLP”) zapowiedziano w przyjętej 14 października 2020 r. strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności. Rada i Parlament Europejski z zadowoleniem przyjęły ukierunkowany przegląd rozporządzenia CLP w ramach strategii.
Ogólnie rzecz biorąc, Unii udało się stworzyć skuteczny jednolity rynek chemikaliów. Niektóre opisane poniżej niedociągnięcia lub luki w rozporządzeniu CLP uniemożliwiają jednak konsumentom, przedsiębiorstwom i organom pełne korzystanie z ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez niebezpieczne chemikalia. Ponieważ UE jest zaangażowana w realizację Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz jej celów zrównoważonego rozwoju (SDG), niniejszy wniosek przyczynia się do realizacji kilku SDG, w tym celów dotyczących zapewnienia dobrego zdrowia i jakości życia, wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz czystej wody i warunków sanitarnych.
W ramach pakietu zmian rozporządzenia CLP aktem delegowanym zostaną dodane definicje oraz kryteria naukowe i techniczne umożliwiające zaklasyfikowanie substancji i mieszanin, które mają właściwości powodujące zaburzanie funkcjonowania układu hormonalnego („ED”); są trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne („PBT”); bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji („vPvB”); trwałe, mobilne i toksyczne („PMT”) lub bardzo trwałe i bardzo mobilne („vPvM”), do ustalonych klas zagrożenia. Wpływ dodania tych nowych klas zagrożenia oceniono w ramach ogólnej oceny skutków przeglądu rozporządzenia CLP.
W kontekście realizacji Zielonego Ładu w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności określono szereg działań, które wymagają ukierunkowanego przeglądu rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin. W ocenie skutków przeanalizowane zostaną różne warianty nowelizacji, a na podstawie wyników tej oceny Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany zarówno części normatywnej tego rozporządzenia, jak i załączników do niego.
Celem konsultacji jest zebranie opinii różnych zainteresowanych stron i obywateli na temat przeglądu rozporządzenia CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin). Przegląd rozporządzenia CLP zapowiedziano w strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności przyjętej 14 października 2020 r. Celem tego ukierunkowanego przeglądu jest poprawa bezpiecznego stosowania chemikaliów w UE oraz uproszczenie obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia oraz streszczenie oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska