Ostatnia faza konsultacji – Redukcja emisji dwutlenku węgla – przegląd norm emisji dla pojazdów ciężkich

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących prawa ochrony środowiska (klimat) – m.in ocena Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz rozporządzenia (UE) 2017/2400 w sprawie certyfikacji emisji CO2 oraz rozporządzenia (UE) 2018/956 w sprawie monitorowania i sprawozdawczości wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1242 w zakresie wzmocnienia norm wydajności emisji CO₂  dla nowych pojazdów ciężkich i integracji sprawozdawczości zobowiązań i uchylające rozporządzenie (UE) 2018/95. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 maja 2023 r. Obecne normy emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1242 ustanawiają średnie normy emisji CO2 dla nowych ciężkich samochodów ciężarowych (powyżej 16 t) od 2025 r., które zostaną zaostrzone od 2030 r. Rozporządzenie zawiera również klauzulę przeglądową: do końca 2022 r. Komisja jest zobowiązana dokonać przeglądu skuteczności rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, przedstawić wniosek dotyczący jego zmiany. Normy emisji CO2 dla pojazdów ciężkich opierają się na rozporządzeniu (UE) 2017/2400 w sprawie certyfikacji emisji CO2 oraz rozporządzeniu (UE) 2018/956 w sprawie monitorowania i sprawozdawczości. Inicjatywa ta jest również powiązana z innymi politykami UE, w tym z dyrektywą w sprawie eurowiniety,
dyrektywą w sprawie ekologicznie czystych pojazdów
, proponowanym rozporządzeniem w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, dyrektywą w sprawie energii odnawialnej i dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji, normami w zakresie zanieczyszczeń powietrza dla nowych pojazdów ciężkich, oraz proponowanym nowym systemem handlu emisjami dla transportu drogowego i budynków.

Transport drogowy ma ogromne znaczenie dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje to cele dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 % do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Obecne przepisy UE dotyczące norm emisji CO2 mają decydujące znaczenie dla zmniejszenia emisji z nowych pojazdów ciężkich. Jak zapowiedziano w strategii na rzecz inteligentnej mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, Komisja dokona przeglądu tych przepisów i określi ambitniejsze cele w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do tych pojazdów.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13168-Redukcja-emisji-dwutlenku-wegla-przeglad-norm-emisji-dla-pojazdow-ciezkich_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia z załącznikiem oraz  streszczeniem oceny skutków.
Źródło: Komisja Europejska