Ostatnia faza konsultacji – usługi turystyczne

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów dotyczących usług turystycznych: ocena m.in. Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznymwniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 12 stycznia 2023 r. Krótkoterminowy najem lokali mieszkalnych (STR) staje się coraz ważniejszą częścią sektora turystyki. Stanowi prawie jedną czwartą całkowitej podaży usług zakwaterowania turystycznego w UE, przy czym do wzrostu tej liczby przyczyniło się pojawienie się platform internetowych. STR stwarza korzyści i możliwości dla najemców, wynajmujących i całego ekosystemu turystycznego, ale stanowi również źródło problemów (zwłaszcza dla społeczności lokalnych borykających się z nadmiernym przepływem ruchu turystycznego oraz brakiem przystępnych cenowo mieszkań na wynajem długoterminowy). W związku z tym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym pojawia się coraz więcej przepisów regulujących STR. Organy publiczne podjęły również działania mające na celu zwiększenie przejrzystości STR, na przykład poprzez wprowadzenie wymogów rejestracyjnych dla wynajmujących (umożliwiając w ten sposób organom publicznym uzyskanie informacji na temat wynajmujących i ich oferty najmu) oraz poprzez zwrócenie się do platform internetowych o udostępnienie danych dotyczących wynajmujących i ich działalności. Celem wniosku jest zharmonizowanie i usprawnienie ram dotyczących generowania i udostępniania danych związanych z STR w całej UE. Niniejszy wniosek jest zgodny z priorytetami Komisji dotyczącymi stworzenia Europy na miarę ery cyfrowej i zbudowania gospodarki gotowej na przyszłe wyzwania, która będzie przynosić korzyści obywatelom. Ze względu na potrzeby wielu podmiotów z sektora MŚP w segmencie STR, w tym platform, stanowi on również element unijnej strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy. Wniosek będzie również stanowił odpowiedź na zawarte w „Ścieżce transformacji dla turystyki” i w agendzie miejskiej wezwania do przyjęcia unijnych ram zapewniających większą przejrzystość w segmencie STR. Celem inicjatywy jest pobudzenie – w odpowiedzialny, sprawiedliwy i godny zaufania sposób – wzrostu wynajmu krótkoterminowego w ramach zrównoważonego ekosystemu turystycznego. Ma ona również zapewnić równe warunki działania wszystkim dostawcom usług zakwaterowania oraz stanowi odpowiedź na kierowane przez zainteresowane strony liczne prośby o podjęcie ogólnounijnych działań w tym obszarze. W ramach tej inicjatywy zaoferowane zostaną zrównoważone rozwiązania miastom oraz dostawcom świadczącym usługi wynajmu krótkoterminowego w ramach działalności osobistej lub zawodowej, jak również platformom wynajmu krótkoterminowego, z korzyścią w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl .

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia oraz streszczenie oceny skutków.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. ocena skutków, opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Us%C5%82ugi-turystyczne-inicjatywa-dotyczaca-wynajmu-krotkoterminowego_pl

Źródło: Komisja Europejska