Ostatnia faza konsultacji – Własność intelektualna – przegląd przepisów UE dotyczących wzornictwa przemysłowego (rozporządzenie w sprawie wzorów)

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa własności intelektualnej: nowelizacja Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych na podstawie Komunikatu KE „Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE – Plan działania w sprawie własności intelektualnej w celu wsparcia odbudowy i odporności UE”wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2002.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 31 stycznia 2023 r.

System ochrony wzorów przemysłowych w Europie ma ponad dwadzieścia lat. Ustawodawstwa państw członkowskich dotyczące wzorów przemysłowych zostały częściowo dostosowane dyrektywą 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. ustanowiono system ochrony jednolitych praw o takim samym skutku w całej UE, niezależny od krajowych systemów ochrony wzorów, w postaci zarejestrowanego wzoru wspólnotowego („ZWW”) oraz niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Rozporządzenie to zostało zmienione tylko raz, w 2006 r., by nadać skuteczność przystąpieniu UE do haskiego systemu rejestracji międzynarodowej.

Ponadto nadal istnieje przejściowy system prawny dotyczący ochrony wzorów w odniesieniu do części zamiennych. Z uwagi na to, że nie można było osiągnąć porozumienia w tej kwestii, w dyrektywie zawarto rozwiązanie typu „zamrożenie plus” (ang. „freeze plus”), które umożliwia państwom członkowskim utrzymanie swoich przepisów w zakresie tego, czy części zamienne powinny być objęte ochroną do czasu przyjęcia zmian dyrektywy na wniosek Komisji. Z tego powodu w rozporządzeniu (WE) nr 6/2002 wyłącza się części zamienne z zakresu ochrony wzorów wspólnotowych do czasu podjęcia przez Radę decyzji w sprawie polityki w tej kwestii na podstawie wniosku Komisji.

W oparciu o końcowe wyniki oceny w komunikacie z 25 listopada 2020 r. zatytułowanym „Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE – Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność UE” Komisja zapowiedziała, że dokona przeglądu unijnego prawodawstwa dotyczącego ochrony wzorów w następstwie udanej reformy unijnego prawodawstwa dotyczącego znaków towarowych. 25 czerwca 2021 r. Rada przyjęła kolejne konkluzje w sprawie polityki w zakresie własności intelektualnej, wzywając Komisję do priorytetowego potraktowania kwestii jak najszybszego przedstawienia wniosku w sprawie zmiany i modernizacji przepisów dotyczących wzorów przemysłowych.

Głównym wspólnym celem tej inicjatywy oraz równoległego wniosku dotyczącego przekształcenia dyrektywy, rozpatrywanych łącznie jako pakiet w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), jest propagowanie doskonałości, innowacji i konkurencyjności w dziedzinie wzorów w UE. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie funkcjonalności całego systemu ochrony wzorów w erze cyfrowej i jego znacznie większej dostępności i skuteczności w odniesieniu do poszczególnych twórców, MŚP i sektorów intensywnie korzystających z wzorów pod względem niższych kosztów i złożoności, większej szybkości, przewidywalności i pewności prawa.

W ramach tej inicjatywy zaktualizowane zostaną unijne przepisy dotyczące ochrony wzorów. Prawa do wzorów chronią wygląd produktu, który wynika z takich właściwości jak kształt, kolory czy użyte materiały, przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Inicjatywa ma na celu:

  • modernizację i wzmocnienie ochrony wzorów oraz jej jaśniejsze określenie,
  • zwiększenie dostępności i przystępności cenowej ochrony wzorów w całej UE,
  • zwiększenie spójności między unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony wzorów,
  • dalsze dostosowanie unijnych przepisów dotyczących ochrony wzorów części zamiennych.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (m.in. dokument roboczy służb, ocena skutków oraz opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-W%C5%82asnosc-intelektualna-przeglad-przepisow-UE-dotyczacych-wzornictwa-przemys%C5%82owego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczeniem oceny skutków.
 
Źródło: Komisja Europejska