Ostatnia faza konsultacji: Zanieczyszczenie mikroplastikiem – środki zmniejszające jego wpływ na środowisko

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych przepisów prawa ochrony środowiska w UE: na podstawie analizy Rozporządzenia KE zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych  oraz Komunikatu KE  – Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym, COM(2018) 028 final – wniosek dotyczący rozporządzenia PE i Rady w sprawie zapobiegania stratom granulatu z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 17 stycznia 2024 r.
W 2018 r. w unijnej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym uznano zagrożenia związane z mikrodrobinami plastiku i opowiedziano się za innowacyjnymi rozwiązaniami ukierunkowanymi na różne źródła. W 2019 r. grupa głównych doradców naukowych Komisji Europejskiej uznała potencjalne zagrożenia stwarzane przez mikrodrobiny plastiku i zachęciła do podejmowania działań zapobiegawczych. W 2020 r., w ramach działań następczych związanych z Europejskim Zielonym Ładem, w Planie działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym 2.04 zobowiązano Komisję do rozwiązania problemu obecności mikrodrobin plastiku w środowisku w drodze: • ograniczenia celowo dodawanych mikrodrobin plastiku w produktach; • rozwiązania kwestii niezamierzonego uwalniania mikrodrobin plastiku, między innymi poprzez normalizację, certyfikację i środki regulacyjne oraz harmonizację metod pomiaru uwalniania mikrodrobin plastiku. W 2021 r. w planie działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby Komisja zaproponowała, aby do 2030 r. UE ograniczyła (celowe i niezamierzone) uwalnianie mikrodrobin plastiku do środowiska o 30 %. Wniosek dotyczący zapobiegania stratom granulatu trafiającym do środowiska wspiera osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu, przyczyniając się do rozwiązania potrójnego kryzysu związanego ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem i utratą różnorodności biologicznej. Wesprze on również nadrzędne strategie, takie jak strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych, plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym i plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Celem tej inicjatywy jest rozwiązanie problemu mikrodrobin plastiku nieumyślnie uwalnianych do środowiska. Obejmuje ona etykietowanie, normalizację, certyfikację i regulacje w odniesieniu do głównych źródeł tego zanieczyszczenia. Jej cele to:
  • rozszerzenie wiedzy naukowej na temat zagrożeń i występowania mikroplastiku w środowisku, wodzie z kranu i żywności
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia przy jednoczesnym poszanowaniu zasad jednolitego rynku oraz wspieraniu konkurencyjności i innowacji.
Jeżeli chodzi o emisje przemysłowe, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) jest aktem prawnym regulującym emisje z dużych zakładów przemysłowych i zarządzanie tymi emisjami. W istniejących wnioskach dotyczących najlepszych dostępnych technik nie uwzględniono konkretnie strat granulatu z tworzyw sztucznych. Przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Wniosek dotyczący zapobiegania stratom granulatu trafiającym do środowiska uzupełnia przepisy dotyczące granulatu zawarte w ograniczeniu przewidzianym w rozporządzeniu REACH dotyczącym celowo dodawanych mikrodrobin plastiku.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący rozporządzenia wraz z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków. Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE (Ocena skutków, Opinia w sprawie oceny skutków, Dokument roboczy służb): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12823-Zanieczyszczenie-mikroplastikiem-srodki-zmniejszajace-jego-wp%C5%82yw-na-srodowisko_pl Źródło: Komisja Europejska