Ostatnia faza konsultacji – Zintegrowana gospodarka wodna – zmienione wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących gospodarki wodnej w szczególności zanieczyszczeń wody (m.in. Dyrektywa 2000/60 Water Framework Directive (WFD)).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 24 lutego 2023 r. Z niedawno przeprowadzonej oceny adekwatności (ocena) wynika, że unijne przepisy dotyczące wody są zasadniczo adekwatne do zakładanych celów. Potrzebna jest jednak poprawa w takich aspektach jak inwestycje, przepisy wykonawcze, włączenie celów dotyczących wody do innych obszarów polityki, zanieczyszczenie chemiczne, uproszczenie procedur administracyjnych i cyfryzacja. Inicjatywa dotyczy ustaleń związanych z zanieczyszczeniami chemicznymi oraz prawnego obowiązku dokonywania regularnego przeglądu wykazów substancji priorytetowych i zanieczyszczeń wód podziemnych. Otwarte konsultacje publiczne są niezbędne, aby uzupełnić inne konsultacje: konsultacje z ekspertami, warsztaty z zainteresowanymi stronami i konsultacje prowadzone za pośrednictwem mechanizmów wspólnej strategii wdrażania (która wspiera wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej). Konsultacje te umożliwią Komisji kontakt z zainteresowanymi osobami, z którymi jeszcze nie konsultowano się. Dzięki nim obywatele będą mogli przekazać swoje uwagi na temat ewentualnej zmiany wykazu substancji priorytetowych (w odniesieniu do wód powierzchniowych) oraz zmiany załączników do dyrektywy w sprawie wód podziemnych (w odniesieniu do substancji w wodach podziemnych).

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wniosek dotyczący dyrektywy z załącznikiem oraz streszczenie oceny skutków.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE (ocena skutków, opinia w sprawie oceny skutków): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Zintegrowana-gospodarka-wodna-zmienione-wykazy-zanieczyszczen-wod-powierzchniowych-i-podziemnych_pl

Źródło: Komisja Europejska