Podsumowanie wyników ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania i głównych produktów oraz rezultatów POIR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytucja Zarządzająca PO IR, opublikowało dokument: Podsumowanie wyników ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania i głównych produktów oraz rezultatów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wymóg przygotowania sprawozdania wynika z art. 114 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z ww. przepisem, do dnia 31 grudnia 2022 r. instytucje zarządzające przekazują Komisji, w odniesieniu do każdego programu operacyjnego, sprawozdanie zawierające podsumowanie wyników ewaluacji przeprowadzonych podczas okresu programowania i głównych produktów oraz rezultatów programu operacyjnego.

Sprawozdanie zostało przygotowane na podstawie szablonu Komisji Europejskiej pt. Summary template of evaluation findings for OPs.

W ramach systemu ewaluacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)  funkcjonuje sześć jednostek ewaluacyjnych (Instytucja Zarządzająca (IZ), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI) oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)), z czego trzy (IZ, NCBR i PARP) zlecają i realizują badania wynikające z Planu Ewaluacji PO IR, a pozostałe uczestniczą w przygotowaniu i odbieraniu produktów badań ewaluacyjnych.

Przedstawiciele wszystkich jednostek ewaluacyjnych oraz przedstawiciel Krajowej Jednostki Ewaluacji (KJE) biorą udział w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją ds. PO IR (GSE), która:

  • weryfikuje i opiniuje opisy przedmiotu zamówienia na realizację poszczególnych ewaluacji,
  • opiniuje projekty raportów metodologicznych i projekty raportów końcowych z ewaluacji,
  • weryfikuje i opiniuje rekomendacje z badań ewaluacyjnych.

W latach 2014 – 2022 zrealizowano (lub są w realizacji) 43 badania ewaluacyjne, z których 34 dotyczyło Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój a 9 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 19 badań został zrealizowanych na zlecenie Instytucji Zarządzającej, 13 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i 11 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zdecydowana większość badań zrealizowana została na zlecenie jednostek ewaluacyjnych IZ, NCBR i PARP, choć zdarzyły się pojedyncze przypadki realizacji badań wewnętrznych i hybrydowych (NCBR, PARP).

Niektóre badania jak np. dwa badania obejmujące obszar, który występował w PO IG, a nie był obecny w PO IR finalnie przekazane zostały do realizacji Krajowej Jednostce Ewaluacji w ramach całościowej ewaluacji ex post w zakresie wsparcia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

Źródło: Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej