Pojazdy użytkowe – masa i wymiary (ocena)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące transportu – rewizja dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów pojazdów ciężkich („dyrektywa w sprawie obciążeń i wymiarów”) w kontekście Komunikatu KE Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości. Przedmiotowa dyrektywa określa normy dotyczące maksymalnej masy i maksymalnych wymiarów dla pojazdów ciężkich wykorzystywanych w transporcie krajowym i międzynarodowym w celu zapewnienia swobodnego przepływu towarów. Eliminuje ona przeszkody w ruchu między państwami członkowskimi i poprawia warunki konkurencji, a jednocześnie chroni infrastrukturę i zapewnia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 19 lipca 2022 r.

Transport jest kluczowym elementem jednolitego rynku, ponieważ usługi transportowe pomagają zapewnić swobodny przepływ towarów i pasażerów. Pandemia COVID-19 pokazała również, że utrzymanie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku ma istotne znaczenie dla UE. W tym kontekście celem przepisów UE jest zapewnienie uczciwych warunków konkurencji w sektorze transportu i wyeliminowanie przeszkód w ruchu między państwami członkowskimi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi pojazdy użytkowe w UE przewożące towary lub pasażerów drogą lądową muszą odpowiadać dopuszczalnym masom i wymiarom.
W ramach inicjatywy ocenione zostanie, czy przedmiotowe przepisy:

  • zapewniają sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku;
  • poprawiają efektywność środowiskową tych pojazdów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na podstawie tych ustaleń Komisja dokona oceny możliwości wyeliminowania wszelkich stwierdzonych niedoskonałości regulacyjnych i rynkowych.
Celem przedmiotowych konsultacji ma być zebranie opinii i dowodów na temat potencjalnego wpływu (pozytywnego i negatywnego) możliwych środków i wariantów strategicznych. Aby w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z transportu, konieczna może być nowelizacja dyrektywy w sprawie obciążeń i wymiarów. Pomoże to w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i stanowić będzie kluczowy element wdrażania strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Pojazdy-uzytkowe-masa-i-wymiary-ocena-_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się plan oceny.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13278-Pojazdy-uzytkowe-masa-i-wymiary-ocena-/public-consultation_pl
Źródło: Komisja Europejska