Polityka energetyczna UE – przeformułowanie strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego (w związku z B+R) – ocena na podstawie art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – realizacja unijnych, krajowych i przemysłowych  celów w zakresie badań naukowych i innowacji do Europejskiego Zielonego Ładu, planu „Gotowi na 55”, planu REPowerEU oraz nowej agendy europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 2 listopada 2022 r.

UE stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań, m.in. odbudowy po pandemii COVID19, nieuzasadnionej i niczym niesprowokowanej agresji wojskowej Rosji na Ukrainę, zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej, zanieczyszczenia środowiska oraz rosnących nierówności. Ta nowa globalna rzeczywistość polityczna wymaga szybkich działań i precyzyjnego planowania. Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) jest platformą, która promuje rozwój czystych i konkurencyjnych pod względem kosztów technologii energetycznych poprzez koordynację krajowych wysiłków badawczych podejmowanych przez państwa UE, przedsiębiorstwa i instytucje badawcze.

W ostatnich latach plan EPSTE odegrał kluczową rolę, jeśli chodzi o: (i) wdrażanie unii energetycznej w wymiarze badań naukowych, innowacji i konkurencyjności oraz (ii) ukierunkowywanie krajowych wysiłków badawczych w ramach krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu. Jego cele to: (i) osiągnięcie neutralności klimatycznej bez szkody dla środowiska, (ii) przyspieszenie przejścia na czysty i przystępny cenowo system energetyczny, (iii) ograniczenie importu paliw kopalnych do UE oraz (iv) zwiększenie strategicznej autonomii UE. Z uwagi na szybko zmieniający się kontekst polityczny należy dostosować określone w planie EPSTE unijne, krajowe i przemysłowe cele
w zakresie badań naukowych i innowacji do Europejskiego Zielonego Ładu, planu „Gotowi na 55”, planu REPowerEU oraz nowej agendy europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Przeformułowany plan EPSTE pozwoli skuteczniej połączyć działania objętych nim krajów i Komisji, przyspieszając rozwój i wdrażanie czystych technologii energetycznych1, przy jednoczesnym uwzględnieniu przekrojowych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiskowym i społecznym.

 

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) ma na celu przyspieszenie przejścia na neutralny dla klimatu system energetyczny poprzez rozwój technologii niskoemisyjnych.

Inicjatywa ta ma służyć dostosowaniu planu EPSTE do celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez:

  • odnowienie założeń i zadań polityki dotyczących rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie czystej energii oraz przygotowanie ich wdrożenia
  • łączenie krajowych i europejskich zasobów badań naukowych i innowacji.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: sekretariat@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13260-Communication-on-revamping-the-SET-Plan_pl

 

Źródło: Komisja Europejska