Polska transformacja klimatyczno-energetyczna w liczbach

Polish transformation climate and energy in numbers

„Polska transformacja klimatyczno-energetyczna w liczbach” jest jedną z części opublikowanych w ramach opracowania „Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050”. Publikacja przedstawia najważniejsze dane liczbowe zobrazowane wykresami dotyczące kwestii gospodarczych i środowiskowych związanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz kształtowania polityki klimatyczno-energetycznej na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce.

„Polish transformation climate and energy in numbers”. This is one of the partial reports published as part of the study „Climate for Poland – Poland for Climate, 1988-2018-2050”. The publication presents the most important figures illustrated with charts regarding to economic and environmental issues related to greenhouse gas emissions and modelling the climate and energy policy against the background of socio-economic transformation in Poland.
Źródło: Instytut Ochrony Środowiska. Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami