Prawa konsumentów – przystosowanie pozasądowego rozstrzygania sporów do rynków cyfrowych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa gospodarczego (ochrona konsumentów, mediacje gospodarcze) – zgodnie z założeniami Dyrektywy 2013/11/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz Rozporządzenia (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 21 grudnia 2022 r

Zapewnienie konsumentom możliwości łatwego rozwiązywania sporów transgranicznych z przedsiębiorcami w UE jest warunkiem wstępnym dobrego funkcjonowania jednolitego rynku. Dane pokazują, że konsumenci na ogół nie są skłonni zwracać się do sądu w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących niewielkich kwot, w związku z czym konieczny jest skuteczny mechanizm umożliwiający ugodowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. Aby ułatwić ugodowe rozstrzyganie sporów dotyczących niewielkich kwot na jednolitym rynku, UE promuje alternatywne metody rozwiązywania sporów obejmujące interwencję neutralnej strony trzeciej. Dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) zapewnia wspólne kryteria jakości i sprawiedliwości w odniesieniu do mechanizmów pozasądowego rozwiązywania sporów w UE i zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia obywatelom dostępu do podmiotów ADR, które spełniają te kryteria we wszystkich sektorach gospodarki detalicznej. Ponadto w rozporządzeniu w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) ustanowiono bezpłatną, wielojęzyczną ogólnounijną platformę ODR, którą zarządza Komisja i która umożliwia konsumentom rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami dotyczących zakupów przez internet bez wnoszenia sprawy do sądu.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) służą zapewnieniu konsumentom możliwości dochodzenia roszczeń bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu. Rynki cyfrowe wymagają szybkich i prostych mechanizmów dochodzenia roszczeń. Aby spełnić te potrzeby, należy zaktualizować przepisy dotyczące ADR.

Konsumenci i przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu korzystają z prywatnych systemów niespełniających wymogów dyrektywy w sprawie ADR, co pozbawia konsumentów możliwości sprawiedliwego dochodzenia roszczeń. Inicjatywa zmodernizuje ramy ADR w odniesieniu do pośredników internetowych, informacji udzielanych przed zawarciem umowy oraz przedsiębiorców spoza UE.

Celem konsultacji jest zebranie opinii różnych zainteresowanych organizacji i przedsiębiorstw na temat tego, jak można zwiększyć wydajność rynków detalicznych w UE, jak zapewnić równe warunki działania wszystkim przedsiębiorcom działającym na tym rynku, od największych platform po małe podmioty, oraz jak zapewnić konsumentom taki sam poziom uczciwości w internecie i poza nim.

Rynki cyfrowe stwarzają nowe wyzwania. Zgodnie z działaniem 7. Nowego programu na rzecz konsumentów, przyjętego przez Komisję w 2020 r. planuje się zbadać, czy w średnim okresie należy przyjąć dodatkowe przepisy lub podjąć inne działania w celu zapewnienia równego poziomu sprawiedliwości w internecie i poza nim.

Niniejsze zaproszenie do zgłaszania uwag jest częścią tego działania i dotyczy adekwatności dyrektywy w sprawie ADR, zwłaszcza w odniesieniu do naruszeń praw konsumentów na rynkach cyfrowych. Według badania sytuacji konsumentów z 2021 r. nawet 77 % konsumentów w UE deklaruje, że byli narażeni na co najmniej jedną nieuczciwą praktykę handlową w internecie. Ostatnie badania behawioralne dotyczące zwodniczych interfejsów oraz akcja kontrolna UE z 2021 r. przeprowadzone przez organy ochrony konsumentów w odniesieniu do internetowych opinii konsumentów wskazują, że w otoczeniu cyfrowym konsumenci UE są w dużym stopniu narażeni na nieuczciwe praktyki w związku ze zwodniczymi interfejsami, ukrytymi reklamami itp. Świadczy to o zwiększonej potrzebie wprowadzenia solidnego mechanizmu ADR, aby utrzymać zaufanie konsumentów.

 

 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
 
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.

Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13536-Prawa-konsumentow-przystosowanie-pozasadowego-rozstrzygania-sporow-do-rynkow-cyfrowych/public-consultation_pl

Źródło: Komisja Europejska