Program badawczo-szkoleniowy Euratom (2021–2025) – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa UE dot. energetyki (Badania naukowe i innowacje) – ocena na podstawie analizy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 24 maja 2024 r. Program badawczo-szkoleniowy Euratom na lata 2021–2025 (zwany dalej „programem”) jest głównym unijnym programem finansowania badań jądrowych, a jego budżet wynosi niemal 1,4 mld EUR. Program koncentruje się na utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i umiejętności Europy w dziedzinie jądrowej. Program finansuje również rozwój energii termojądrowej, która jest długoterminową opcją niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej na dużą skalę, co może pomóc w zaspokojeniu zapotrzebowania na energię w przyszłości. Chociaż WRF obejmują lata 2021–2027, program trwa tylko pięć lat (2021–2025) ze względu na limit określony w art. 7 Traktatu Euratom. Aby nadal wspierać badania jądrowe przez pozostałe dwa lata (2026–2027), Komisja musi przedstawić nowy wniosek („przedłużenie”).
W ramach tej oceny śródokresowej programu Euratom na lata 2021–2025 przeanalizowane zostaną postępy poczynione w ramach głównego unijnego programu na rzecz badań i szkoleń w dziedzinie jądrowej. Obejmie ona główne dziedziny nauki wspierane w ramach programu oraz główne instrumenty, z których korzysta. Ocenę tę przeprowadza się w celu wypełnienia obowiązku prawnego w zakresie rozliczalności wydatków publicznych oraz w celu uzyskania konkluzji, które pomogą w opracowaniu wniosku dotyczącego przedłużenia programu Euratom na lata 2026–2027. Traktat EURATOM stanowi, że Komisja jest odpowiedzialna za wspieranie i ułatwianie badań jądrowych w państwach członkowskich oraz za uzupełnianie ich poprzez realizację programu badawczo-szkoleniowego w ramach Wspólnoty (art. 4). Program ten ma zostać przyjęty przez Radę stanowiącą jednomyślnie na wniosek Komisji (art. 7).
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14112-Program-badawczo-szkoleniowy-Euratom-2021-2025-ocena_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14112-Program-badawczo-szkoleniowy-Euratom-2021-2025-ocena/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska