Program badawczo-szkoleniowy Euratomu na lata 2026–2027

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa energetycznego w UE (energetyka atomowa, badania naukowe i innowacje) – ocena na podstawie analizy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej EURATOM w kontekście Komunikatu KE: Zabezpieczenie naszej przyszłości Cel klimatyczny na 2040 r. i droga ku neutralności klimatycznej do 2050 r. jako fundamenty zrównoważonego, sprawiedliwego i dostatniego społeczeństwa.

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 24 maja 2024 r. Proponowany program badawczo-szkoleniowy Euratomu na lata 2026–2027 dotyczy działań badawczych i szkoleniowych w zakresie fuzji jądrowej i rozszczepienia jądrowego. Jest on bezpośrednią kontynuacją obecnego programu badawczo-szkoleniowego (2021–2025), który uzupełnia program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. Program Euratomu ma na celu utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i kompetencji Europy w dziedzinie jądrowej. Program badawczo-szkoleniowy Euratom na lata 2021–2025 (zwany dalej „programem”) jest głównym unijnym programem finansowania badań jądrowych, a jego budżet wynosi niemal 1,4 mld EUR. Program koncentruje się na utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa jądrowego i umiejętności Europy w dziedzinie jądrowej. Program finansuje również rozwój energii termojądrowej, która jest długoterminową opcją niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej na dużą skalę, co może pomóc w zaspokojeniu zapotrzebowania na energię w przyszłości. W sektorze syntezy jądrowej rośnie konkurencja międzynarodowa, a na całym świecie rozwija się dynamiczny sektor prywatny. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że utracimy unijną wiedzę fachową i potencjał przemysłowy w dziedzinie syntezy jądrowej, jeżeli nie wykorzystamy potencjału innowacyjnego unijnego sektora prywatnego do przyspieszenia rozwoju technologii. W komunikacie Komisji w sprawie europejskiego celu klimatycznego na 2040 r. (COM(2024)63) podkreślono, że wszystkie bezemisyjne i niskoemisyjne rozwiązania energetyczne, w tym energia jądrowa, są niezbędne do dekarbonizacji systemu energetycznego do 2040 r. Sojusz przemysłowy na rzecz małych reaktorów modułowych, zainicjowany w 2024 r., ma na celu wspieranie dekarbonizacji zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa jądrowego i powinien również określać przyszłe potrzeby badawcze. Ważne jest także uznanie znaczenia badań jądrowych w dziedzinach nieenergetycznych, takich jak zastosowania medyczne lub kosmiczne, oraz szerokie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie jądrowej.
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny skutków.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14180-Program-badawczo-szkoleniowy-Euratomu-na-lata-2026-2027_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14180-Program-badawczo-szkoleniowy-Euratomu-na-lata-2026-2027/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska