Program COSME – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (jednolity rynek)  – na podstawie analizy obowiązującego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020).

Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 18 września 2023 r.
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) był programem w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 20142020 finansującym działania UE na rzecz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2003/361/WE. Opierał się on na poprzednich programach WRF mających na celu wspieranie MŚP, w szczególności na Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007–2013, w ramach którego zapewniono ciągłość niektórych ważnych środków: instrumentów finansowych (Instrumentu na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP oraz systemu poręczeń dla MŚP) oraz Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, a także programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców. Inicjatywa ta dotyczy oceny programu COSME, unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanego w latach 2014–2020 i dysponującego budżetem w wysokości 2,3 miliarda euro. MŚP stanowią trzon europejskiej gospodarki i zapewniają 85 proc. wszystkich nowych miejsc pracy. Komisja Europejska stawia sobie za cel wspieranie przedsiębiorczości i poprawę otoczenia biznesowego dla MŚP, aby umożliwić im wykorzystanie ich całego potencjału w warunkach obecnej gospodarki światowej.
Celem oceny końcowej, jak określono w podstawie prawnej programu COSME, tj. w rozporządzeniu (UE) nr 1287/2013, jest przedstawienie sprawozdania na temat długoterminowego wpływu i trwałości środków. Wyniki tej oceny zostaną również uwzględnione przy kształtowaniu przyszłych działań politycznych na rzecz MŚP oraz przy usprawnianiu działań w ramach programów, które zastąpiły program COSME na okres finansowy 20212027 (InvestEU1 dla instrumentów finansowych i filar MŚP Programu na rzecz jednolitego rynku2 w odniesieniu do innych środków). Głównymi zainteresowanymi stronami bezpośrednio zaangażowanymi w program COSME są beneficjenci końcowi oraz osoby i organizacje, które uczestniczyły we wdrażaniu, w tym:
 • beneficjenci projektów, którzy otrzymali finansowanie w ramach programu (MŚP i dostawcy usług współfinansowanych z COSME dla MŚP (Europejska Sieć Przedsiębiorczości, klastry itp.))
 • beneficjenci usług wsparcia współfinansowanych przez COSME (np. MŚP i przedsiębiorcy będący klientami Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości)
 • pośrednicy finansowi instrumentu gwarancji kredytowych programu COSME lub instrumentu kapitałowego na rzecz wzrostu gospodarczego
 • MŚP będące ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach instrumentu gwarancji kredytowych lub instrumentu kapitałowego na rzecz wzrostu
 • wnioskodawcy, których wnioski odrzucono
 • organy państw UE, państw EOG uczestniczących w programie COSME i innych państw formalnie stowarzyszonych z programem
 • zainteresowane strony, takie jak organizacje przedsiębiorców, stowarzyszenia, organizacje klastrowe i organizacje pozarządowe, w stosownych przypadkach (np. w odniesieniu do gospodarki społecznej)
 • beneficjenci i pośrednicy finansowi innych unijnych lub krajowych instrumentów finansowych (w tym EFIS)
 • prywatni konsultanci i organizacje wspierające przedsiębiorstwa, które udzielały wsparcia przy składaniu wniosków
 • MŚP, które nie złożyły wniosku o wsparcie
 • pracownicy Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP (Eismea) i urzędnicy UE (DG GROW i DG ECFIN) zaangażowani w program w okresie objętym badaniem oceniającym.
Celem konsultacji jest umożliwienie zainteresowanym stronom wyrażenia opinii i doświadczeń w zakresie ocenianych środków COSME oraz zachęcenie ich do udziału w kanałach gromadzenia danych, które zostaną utworzone podczas oceny, takich jak konsultacje publiczne lub wywiady stanowiące część badania uzupełniającego.
Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13399-Program-COSME-ocena_pl
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.
Kwestionariusz jest dostępny dla organizacji i przedsiębiorstw zarejestrowanych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13399-Program-COSME-ocena/public-consultation_pl Źródło: Komisja Europejska