Program COSME – ocena

Komisja Europejska prowadzi konsultacje przepisów prawa gospodarczego w UE (jednolity rynek)  – na podstawie analizy obowiązującego wcześniej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020).

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 14 kwietnia 2023 r.
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) był programem w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 20142020 finansującym działania UE na rzecz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2003/361/WE. Opierał się on na poprzednich programach WRF mających na celu wspieranie MŚP, w szczególności na Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007–2013, w ramach którego zapewniono ciągłość niektórych ważnych środków: instrumentów finansowych (Instrumentu na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP oraz systemu poręczeń dla MŚP) oraz Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, a także programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców. Inicjatywa ta dotyczy oceny programu COSME, unijnego programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanego w latach 2014–2020 i dysponującego budżetem w wysokości 2,3 miliarda euro. MŚP stanowią trzon europejskiej gospodarki i zapewniają 85 proc. wszystkich nowych miejsc pracy. Komisja Europejska stawia sobie za cel wspieranie przedsiębiorczości i poprawę otoczenia biznesowego dla MŚP, aby umożliwić im wykorzystanie ich całego potencjału w warunkach obecnej gospodarki światowej.
Celem oceny końcowej, jak określono w podstawie prawnej programu COSME, tj. w rozporządzeniu (UE) nr 1287/2013, jest przedstawienie sprawozdania na temat długoterminowego wpływu i trwałości środków. Wyniki tej oceny zostaną również uwzględnione przy kształtowaniu przyszłych działań politycznych na rzecz MŚP oraz przy usprawnianiu działań w ramach programów, które zastąpiły program COSME na okres finansowy 20212027 (InvestEU1 dla instrumentów finansowych i filar MŚP Programu na rzecz jednolitego rynku2 w odniesieniu do innych środków). Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13399-Evaluation-of-the-Programme-for-the-Competitiveness-of-Enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-COSME-_pl

Źródło: Komisja Europejska