Program „Horyzont 2020” – ocena końcowa

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa dot. badań naukowych i innowacji (finansowanie) – na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) – akt prawny skończył obowiązywać i został zastąpiony przez rozporządzenie dot. Horyzont Europa.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 29 lipca 2022 r.

Horyzont 2020” to unijny program finansowania badań naukowych i innowacji na lata 20142020,
którego budżet wynosił prawie 80 mld euro.
Ogólne cele programu „Horyzont 2020” to:

 • pomoc UE w budowaniu gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacjach;
 • promowanie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu gospodarczego
  sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią „Europa 2020” i innymi politykami
  UE oraz
 • utworzenie i wspieranie europejskiego jednolitego rynku badań, innowacji i technologii
  (Europejskiej przestrzeni badawczej).

W tym celu Komisja zamierzała wykorzystać dodatkowe środki finansowe na badania, rozwój
i innowacje w całej UE, mając na celu zwiększenie do 2020 r. inwestycji w badania i rozwój do
poziomu 3 % produktu krajowego brutto.
Program „Horyzont 2020” miał w szczególności na celu:

 • wzmocnienie bazy naukowej UE
 • wspieranie przywództwa technologicznego i zdolności innowacyjnych w sektorze prywatnym
  zadbanie o to, by w dziedzinie badań naukowych i innowacji zwrócono większą uwagę na
  wyzwania społeczne oraz
 • zwiększenie poziomu koordynacji transgranicznej, która była zbyt niska.

Komisja zamierza zakończyć ocenę końcową programu „Horyzont 2020” do końca 2023 r.

W ramach przedmiotowej inicjatywy analizowane są wyniki i skutki całego programu „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji w latach 2014–2020. Ocenę przeprowadza się, aby pomóc we wdrażaniu obecnych unijnych środków dotyczących badań naukowych i innowacji oraz w opracowaniu przyszłych środków. Stanowi ona również realizację obowiązku prawnego Komisji, polegającego na wyjaśnieniu sposobu wydatkowania środków publicznych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących oceny.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13444-Program-Horyzont-2020-ocena-koncowa_pl