Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 2023-2030 – kompetencje cyfrowe

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opracowała Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych 2023-2030, który zawiera planowane kierunki działań w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych.

W szczególności istotne jest „Tworzenie ekosystemu aktywnych interesariuszy w obszarze działań wspierających rozwój kompetencji cyfrowych jest kluczowy dla skutecznej realizacji PRKC”.

Kompetencje cyfrowe, obok czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych, stanowią zespół fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka. kompetencje cyfrowe to harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe.

W skład kompetencji cyfrowych wchodzą:

  • kompetencje informatyczne – czyli umiejętność posługiwania się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, korzystania z internetu, aplikacji i oprogramowania;
  • kompetencje informacyjne polegające na umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także selekcji i oceny krytycznej;
  • kompetencje funkcjonalne, czyli realne wykorzystanie powyższych kompetencji w różnych sferach codziennego życia, takich jak finanse, praca i rozwój zawodowy, utrzymywanie relacji, zdrowie, hobby, zaangażowanie obywatelskie, życie duchowe itd.

Dynamicznie rozwijające się technologie cyfrowe są obecne we wszystkich aspektach życia współczesnego człowieka. Umiejętność posługiwania się nimi wywiera silny wpływ na postęp w najważniejszych z punktu widzenia jednostki i całego społeczeństwa obszarach takich jak jakość życia, gospodarka, ochrona zdrowia, edukacja, nauka, bezpieczeństwo, rolnictwo, kultura i rozrywka.

Jednym z największych wyzwań w kontekście rozwoju cyfrowego jest przygotowanie społeczeństwa do funkcjonowania w tym nowym, nieustannie zmieniającym się świecie oraz do czerpania korzyści płynących z tych przemian, jak również do niwelowania pogłębiającego się rozwarstwienia między „potrafiącymi” a „niepotrafiącymi”.

Kompetencje cyfrowe są i będą ważne, dlatego jest opracowywany Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku (PRKC), którego celem jest stały wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Polsce możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb. Intencją autorów jest to, aby rozwój kompetencji cyfrowych mógł przyczynić się to budowy inkluzywnego, otwartego i nowoczesnego społeczeństwa, co w wymiarze indywidualnym będzie się przekładać na lepszą jakość życia.

Program w ramach swoich kompleksowych założeń przewiduje rozwój powszechnych kompetencji cyfrowych wśród obywateli, począwszy od etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do wieku senioralnego. Wsparcie w ramach Programu będzie kierowane do wszystkich, którzy będą chcieli podnosić swoje kompetencje cyfrowe, w tym do przedsiębiorców, pracowników wszystkich sektorów gospodarki oraz urzędników, jak również osób utalentowanych cyfrowo, które zasilą w przyszłości zasób specjalistów ICT o najwyższych kompetencjach. Równolegle planowane są działania na rzecz integracji cyfrowej, służące likwidowaniu wykluczenia cyfrowego poprzez propagowanie i zwiększenie dostępności cyfrowych stron internetowych i  aplikacji mobilnych dla osób z niepełnosprawnościami. W Programie znajdą się również inicjatywy mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej korzystania z technologii cyfrowych oraz propagowanie higieny cyfrowej. 

Skuteczna implementacja Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 będzie wymagała zaangażowania i współpracy różnych grup interesariuszy począwszy od rządu i samorządu poprzez sektor pozarządowy, system oświaty i nauki, kończąc na przedsiębiorcach i pracodawcach. Stąd też biorąc pod uwagę powyższe co najmniej istotnym lub wręcz kluczowym zagadnieniem w PRKC jest  zespół działań dedykowanych pracowniom administracji publicznej zebranych w ramach tzw. Centrum Kompetencji Administracji (CKA).

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych