Projekt rozporządzenia MAP w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

Projekt został przygotowany jako rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych, który kieruje działem administracji rządowej – gospodarka złożami kopalin na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496).

Konstruując projekt, utrzymano sprawdzone rozwiązania, dotyczące w szczególności ustalania składów komisji egzaminacyjnej i zespołu egzaminacyjnego oraz wzoru świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.

W § 7 ust. 2 projektu ujęto rozwiązanie dotyczące przedłużenia ważności powtarzanych okresowo specjalistycznych kursów i szkoleń w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na obszarze występowania któregokolwiek z tych stanów.
W § 10 projektu ustalono wyższe stawki wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej, co wynika z potrzeby uaktualnienia tych stawek i zachęcenia przedstawicieli przedsiębiorców do udziału w komisji egzaminacyjnej.
Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji określono w załącznikach do projektu rozporządzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348401
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 16 lipca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uprzejmie proszę o zgłaszanie uwag w załączonej tabeli.