Projekt rozporządzenia MC w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 29e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164) Przedkładany projekt rozporządzenia jest projektem komplementarnego aktu prawnego realizującym reformę Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Komponencie C1.1 Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego Internetu, a w tym inwestycje C1.1.1. W celu zapewnienia rzetelnego i wiarygodnego zbioru informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej oraz o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, jak również o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego, a także mając na uwadze konieczność usprawnienia i ujednolicenia procesu przekazywania danych do Punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji, minister właściwy do spraw informatyzacji ma możliwość wznowienia rozporządzenia normującego zakres przekazywanych informacji, elektronicznych formatów przekazywania danych, jak również wzorów formularzy do przekazywania tych danych. W celu zagwarantowania utrzymania powyższych efektów zostanie wydane przedmiotowe rozporządzenie. W efekcie wydania rozporządzenia Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji pozostanie sprawnym środkiem służącym zbieraniu i udostępnianiu jednolitych informacji, co powinno przełożyć się na zwiększenie użyteczności i efektywności Punktu. To zaś powinno w konsekwencji ułatwić realizację procesu inwestycyjnego w szybkie sieci łączności elektronicznej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366308 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 25 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.