Projekt rozporządzenia MC w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.

Projekt stanowi realizację upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 59 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, 695, 875, 1517, 2320 i ….), zmienionego ustawą z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Konieczne jest uregulowanie zasad i sposobu prowadzenia przez Ministra Cyfryzacji Rejestru Dowodów Osobistych oraz sposobu i zakresu danych przekazywanych z Rejestru Dowodów Osobistych do rejestru PESEL, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i Systemu Informacyjnego Schengen.

Rozporządzenie określi zasady i sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych, a w związku z zamieszczeniem w dowodzie osobistym drugiej cech biometrycznej, jaką są odciski palców, ureguluje również kwestię przetwarzania danych biometrycznych w zakresie odcisków palców gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346100
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 5 maja 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.