Projekt rozporządzenia MC w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów stanowi realizację zmian wprowadzonych: – ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o organy właściwe w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem strefy czystego transportu oraz – ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029) w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji pojazdów o organy nadzoru górniczego. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów w niniejszym projekcie uwzględniono nowe podmioty uprawnione: 1) organy właściwe w sprawach realizacji zadań związanych z prowadzeniem strefy czystego transportu, tj. § 9 niniejszego projektu, wskazując zakres danych, który pozwoli na sprawną i poprawną realizację zadań związanych z kontrolą wjazdu pojazdów do stref czystego transportu; W tym celu niezbędne jest udostępnienie tym organom danych technicznych pojazdu, co pozwoli określić czy dany pojazd spełnia wymagania danej strefy. Uprawnienie do dostępu do danych w ww. sytuacjach zawarto w art. 80c ust. 1 pkt 14a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponadto określony zakres danych pozwoli zweryfikować organowi czy pojazd lub jego właściciel objęty został wyłączeniami odpowiednio do wydanej w sprawie uchwały danej gminy, a także potwierdzić dane osoby uprawnionej do wjazdu. Właściciel pojazdu lub użytkownik nie będzie musiał dodatkowo przedstawiać dowodu rejestracyjnego i dokumentować powyższych danych, jeżeli znajdują się one w Centralnej Ewidencji Pojazdów, co poprawi komfort obywateli. 2) organy nadzoru górniczego w § 11 niniejszego projektu, wskazując zakres analogiczny jak w przypadku stref płatnego parkowania, który pozwoli na identyfikację właściciela pojazdu a tym samym pozwoli na realizację ustawowych zadań tym organom. W niniejszym projekcie uwzględniono również rozszerzony zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, kierując się ustaleniami poczynionymi w zakresie potrzeb rozwojowych w zakresie rozwiązania technicznego funkcjonującego po stronie Systemu Poboru Opłat Elektronicznych Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS) na potrzeby weryfikacji danych pojazdów podlegających opłacie za przejazd. Dotychczas określony w rozporządzeniu zakres wymaga rozszerzenia o dane dotyczące indywidualnej emisji CO2 oraz daty pierwszej rejestracji pojazdu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382700 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 15 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.