Projekt rozporządzenia MC w sprawie spisu wyborców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu wyborców. Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497). W projekcie rozporządzenia określa się wzór i sposób sporządzania spisu wyborców. Spis wyborców jest podstawowym dokumentem do przeprowadzenia wyborów. Podstawowym założeniem nowej regulacji jest automatyczne tworzenie spisu wyborców dla każdego obwodu głosowania po wpisaniu do rejestru informacji o nazwie i rodzaju wyborów oraz dacie ich przeprowadzenia. Wymaga się również podania podstawy prawnej przeprowadzenia wyborów, tak aby spisy były sporządzane dla wyborów faktycznie zarządzonych. W rozporządzeniu określa się również zasady aktualizacji spisów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373604 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 29 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.