Projekt rozporządzenia MC w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych stanowi wypełnienie delegacji z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z  2024 r. poz. 725), zwanej „Pb”.

Konieczność wydania nowego aktu prawnego regulującego warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Zgodnie z art. 66 tej ustawy, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 Pb w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc nie dłużej niż przez 60 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i mogą być w tym czasie zmieniane.

Projektowane regulacje mają na celu określenie zasad projektowania, budowy i przebudowy zasilania w energię elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych oraz stworzenia przejrzystego otoczenia prawnego, ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty obecnie funkcjonujące na rynku, a także przedsiębiorców, którzy zamierzają dopiero podjąć taką działalność.

Projekt rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych w zakresie elementów infrastruktury zasilania energią elektryczną. W czasie, jaki upłynął od wydania rozporządzenia nastąpił rozwój technologii związanych z zasilaniem energią elektryczną obiektów budowlanych mieszczących zespoły urządzeń telekomunikacyjnych. Należy mieć na uwadze, że wdrożona została mobilna sieć telekomunikacyjna czwartej generacji, a obecnie wdrażana jest sieć piątej generacji, zaś przepisy projektowanego rozporządzenia powinny mieć zastosowanie przy projektowaniu i budowie obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych przeznaczonych do pracy w sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią.

Projekt rozporządzenia uwzględnia również wprowadzone do zbioru Polskich Norm Normy Europejskie regulujące nowe rozwiązania w zakresie projektowania, budowy i przebudowy obiektów budowlanych telekomunikacji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385251

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 29 maja 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.