Projekt rozporządzenia MC w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji.

Konieczność wydania nowego aktu prawnego regulującego warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975). Projektowane rozporządzenie ma na celu uregulowanie zasad projektowania i budowy zasilania w energię elektryczną obiektów telekomunikacji oraz stworzenie przejrzystego otoczenia prawnego, ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty obecnie funkcjonujące na rynku, a także przedsiębiorców, którzy zamierzają dopiero podjąć taką działalność.

Projekt rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie obiektów budowlanych telekomunikacji przeznaczonych do pracy w sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią. W czasie, jaki upłynął od wydania rozporządzenia nastąpił rozwój technologii związanych z zasilaniem energią elektryczną obiektów budowlanych mieszczących zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych lub technologicznych telekomunikacji. Należy mieć na uwadze, że wdrożona została mobilna sieć telekomunikacyjna czwartej generacji, a obecnie rozpoczęły się prace nad wdrożeniem sieci piątej generacji, zaś rozporządzenie powinny mieć zastosowanie przy projektowaniu i budowie obiektów budowlanych telekomunikacji przeznaczonych do pracy w sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360251

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 6 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.