Projekt rozporządzenia MC w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681 i 2770), („ustawa PRASC”). Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie PRASC wprowadzanych ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1978 oraz z 2022 r. poz. 583). Kluczową kwestią jest takie określenie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, aby odzwierciedlały one możliwości opatrzenia odpisów aktów stanu cywilnego pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji. Powyższe zmiany wpływają na wzory wydawanych z rejestru stanu cywilnego dokumentów w zwizualizowanej postaci dokumentu elektronicznego, tj.: – odpis zupełny aktu urodzenia; – odpis zupełny aktu małżeństwa; – odpis zupełny aktu zgonu; – odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości; – odpis skrócony aktu urodzenia; – odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe; – odpis skrócony aktu małżeństwa; – odpis skrócony aktu zgonu; – zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych osoby zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej; – zaświadczenia o stanie cywilnym zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej; Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370752 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 31 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.