Projekt rozporządzenia MC w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach KPOiZO

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Głównym celem projektowanego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności („KPO”) jest zrównanie sytuacji prawnej wszystkich ostatecznych odbiorców uzyskujących wsparcie w ramach inwestycji C1.1.1 KPO na budowę sieci dostępu do szybkiego internetu w białych plamach, w zakresie zasad zapewnienia dostępu hurtowego do tych sieci, bez względu na moment zawarcia przez nich umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Według obecnego stanu prawnego różne zasady dostępu hurtowego będą stosowane do umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem zawartych w ramach tej samej procedury konkursowej, w zależności od tego, czy umowa (często z przyczyn niezależnych od beneficjenta) została zawarta albo przed, albo od dnia 30 grudnia 2023 r. Na podstawie wprowadzanych przepisów, takie samo zobowiązanie do zapewnienia dostępu hurtowego dotyczyć będzie wszystkich umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem zawartych w ramach inwestycji C1.1.1 KPO i będzie wynikać z art. 52 ust. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 167 z 23.06.2023, str. 1), zwanego „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”. Intencją projektowanego rozporządzenia jest dodanie w przepisie przejściowym, tj. w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, kolejnego wyjątku od ogólnej zasady stosowania przepisów dotychczasowych do umów zawartych przed wejściem w życie tego rozporządzenia, poprzez wyłączenie spod tej zasady § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia zmienianego, którego brzmienie zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii. Dzięki wprowadzeniu powyższej regulacji również ci przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy o objęcie przedsięwzięć wsparciem przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii, będą zobowiązani do zapewnienia dostępu hurtowego na nowych zasadach, określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Dzięki wprowadzanym przepisom wszyscy ostateczni odbiorcy wsparcia w ramach inwestycji C1.1.1 KPO będą podlegać jednolitym zasadom zapewnienia dostępu hurtowego, w tym ustalania cen dostępu hurtowego, bez względu na dzień zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382158 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 4 marca 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl