Projekt rozporządzenia MC zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Celem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego (Dz. U. poz. 837 oraz z 2022 r. poz. 570 i 728) stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 16a ust. 9 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022r. poz. 884 i 2164) jest nowelizacja przepisów i przystosowanie ich do aktualnego stanu prawnego dotyczącego Koordynatora Szerokopasmowego. W zamyśle projektodawcy nabory wniosków celem wsparcia w postaci dofinansowania Koordynatorów Szerokopasmowych ze środków Funduszu Szerokopasmowego będą mieć uproszczony charakter, a jedynym warunkiem uzyskania wsparcia będzie zapewnienie, że Koordynator Szerokopasmowy został rzeczywiście wyznaczony np. spośród pracowników wnioskującego urzędu gminy albo powiatu. W pozostałym zakresie nabory wniosków na dofinansowanie Koordynatorów Szerokopasmowych będą prowadzone w oparciu o dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego określające przebieg naborów wniosków oraz zawieranie umów z beneficjentami. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367704 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 5 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.