Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, które przewiduje coroczne wydawanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia przewidzianego w tym przepisie. Rozwiązania przyjęte w projektowanym rozporządzeniu utrzymują, co do zasady, rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 716, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie określa nowe formularze na 2023 r., uwzględniające maksymalne kwoty dotacji określone m.in. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1137). Na podstawie projektowanego rozporządzenia o dotację celową w 2023 r. będą mogły wnioskować szkoły uprawnione do uzyskania w 2023 r. dotacji celowej na wszystkich uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych. Ponadto szkoły podstawowe będą mogły wnioskować także w przypadku pozostałych klas, które otrzymały dotację celową na wszystkich uczniów w 2021 r. i 2022 r. w zakresie niezbędnym do wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne między innymi ze względu na zwiększenie się liczby uczniów danych klas w stosunku do liczby uczniów w roku ubiegłym oraz w zakresie refundacji kosztów poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368401 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 24 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.