Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego podziału dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych pozwolą na pełniejszą realizację wytycznych zawartych w art. 5 ust. 3 ustawy, przez uwzględnienie w większym stopniu systematyki dziedzin i dyscyplin przyjętej przez OECD oraz kwestii bezpieczeństwa państwa, a także kierunków rozwoju badań naukowych i ich ewolucji, a tym samym na stworzenie bardziej sprzyjających warunków do rozwoju badań naukowych prowadzonych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Utworzenie nowych dyscyplin naukowych umożliwi w kolejnych latach przeprowadzanie bardziej efektywnej i adekwatnej do faktycznych potrzeb środowiska naukowego ewaluacji (art. 265 ust. 4 ustawy), a w następstwie – nadawanie stopni naukowych (art. 177 ust. 2 ustawy) i prowadzenie kształcenia w szkole doktorskiej (art. 198 ustawy) w ramach tych dyscyplin. Utworzenie nowych dyscyplin pozwoli także na prowadzenie studiów na kierunkach, których efekty uczenia się będą mogły być przypisane do nich, a także będzie miało wpływ na możliwość przystępowania przez uczelnie do konkursów w ramach programów „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (art. 388 ust. 1 ustawy) i „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (art. 397 ust. 1 ustawy). W projekcie rozporządzenia proponuje się wyodrębnienie:

  • dyscypliny naukowej etnologia i antropologia w dziedzinie nauk humanistycznych;
  • dyscypliny naukowej inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
  • dyscypliny naukowej ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
  • dyscypliny naukowej biotechnologia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • dziedziny nauk o rodzinie wraz z utworzeniem dyscypliny naukowej nauki o rodzinie;
  • dyscypliny naukowej stosunki międzynarodowe w dziedzinie nauk społecznych;
  • dyscypliny naukowej nauki biblijne w dziedzinie nauk teologicznych;
  • dziedziny nauk weterynaryjnych obejmującej dyscyplinę naukową weterynaria.
Proponuje się ponadto zmianę nazwy dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport na inżynieria lądowa, geodezja i transport. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 7 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.