Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 306 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia został opracowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą oraz doświadczeń wynikających z praktyki stosowania dotychczasowych rozwiązań. W zakresie w jakim stosowanie dotychczasowych rozwiązań nie przysparzało problemów, projekt rozporządzenia powiela te rozwiązania.

W projekcie rozporządzenia w szczególności określono:

1) warunki wyłączania od prowadzenia lub udziału w sprawie rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych;

2) szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego;

3) przebieg postępowania odwoławczego przed komisją przy ministrze;

4) szczegółowy tryb prowadzenia mediacji;

5) sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359500
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.