Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na zmiany w sposobie kształcenia nauczycieli, które zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890 oraz z 2022 r. poz. 1872). W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli według następujących zasad:

  1. Nowe wymagania kwalifikacyjne, odpowiadające nowemu standardowi kształcenia nauczycieli, określono wobec osób, które rozpoczęły studia lub studia podyplomowe po dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. po dniu 3 sierpnia 2019 r.
  2. Wobec osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. przed dniem 3 sierpnia 2019 r., utrzymano dotychczasowe wymagania kwalifikacyjne.
  3. W przypadku nauczycieli zatrudnionych w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowano nabyte przez te osoby kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.
Zasadą ogólną przyjętą przy określaniu kwalifikacji nauczycielskich wobec osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z nowym standardem jest posiadanie przez te osoby kwalifikacji do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) po ukończeniu 5-letniego cyklu kształcenia (tj. po ukończeniu przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela jednolitych studiów magisterskich albo studiów pierwszego i drugiego stopnia – łącznie – przy czym zarówno studia pierwszego stopnia, jak i studia drugiego stopnia muszą być prowadzone w takim samym zakresie, odpowiadającym nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom), a ponadto posiadaniu przygotowania pedagogicznego. Od powyższej zasady ogólnej jest klika wyjątków przewidzianych w projekcie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373156 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.