Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych jest wydawany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany polegające na: 1) uwzględnieniu możliwości zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki języka łacińskiego jako drugiego języka obcego, oraz braku możliwości zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, które dotychczas obok opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – stanowiło podstawę do tego zwolnienia (§ 6 rozporządzenia);
2) uzupełnieniu przepisu dotyczącego przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego o język łaciński jako drugi język obcy (§ 15 rozporządzenia). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373202 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 3 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.