Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z 2020 r. poz. 82 i 1459, z 2021 r. poz. 211 i 1036 oraz z 2022 r. poz. 204) wydanego na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) jest realizacja wniosków ministra właściwego do spraw klimatu,  ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i ministra właściwego do spraw gospodarki. Rozporządzenie nowelizuje załącznik nr 1 i załącznik nr 2 a także wprowadza zmiany w samym rozporządzeniu. Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie do systemu oświaty nowych zawodów: 1) administrator produkcji filmowej i telewizyjnej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w rocznej szkole policealnej; 2) animator rynku książki – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej; 3) operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; 4) operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; zawód ten zastąpi dotychczasowy zawód mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej; 5) pracownik pomocniczy operatora maszyn i urządzeń gospodarki odpadami – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w branżowej szkole I stopnia; kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 6) technik animacji filmowej – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w dwuletniej szkole policealnej; 7) technik aranżacji wnętrz – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum; 8) technik gospodarki odpadami  – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń gospodarki odpadami nauczanego w branżowej szkole I stopnia); 9) technik przemysłu drzewnego – kształcenie w tym zawodzie będzie realizowane w technikum oraz branżowej szkole II stopnia (na „podbudowie” zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego nauczanego w branżowej szkole I stopnia; absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej również będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2023 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366550 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.