Projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755) określa wymagania dotyczące kształcenia na studiach, w tym w zakresie sposobu organizacji tego kształcenia.

Celem projektowanego rozporządzenia jest uelastycznienie wymagań dotyczących odbywania i zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego. Proponowane rozwiązania mają jednocześnie stanowić mechanizm zachęcający studentów kształcących się na tych studiach do podejmowania działań wspierających podmioty lecznicze i służby sanitarnoepidemiologiczne w przeciwdziałaniu epidemii wirusa SARSCoV2.

Projekt rozporządzenia daje podmiotom leczniczym możliwość uzyskania wsparcia ze strony studentów kształcących się na studiach przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych objętych standardami kształcenia w realizacji zadań związanych z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354752
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 grudnia 2021 roku na adres: sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl.