Projekt rozporządzenia MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Celem projektowanej regulacji jest realizacja upoważnienia ustawowego określonego w art. 9 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy którego minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, zakres dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ust. 1c i 1e, oraz sposób ich wykazywania w tych księgach. Obecny stan prawny nie przewiduje obligatoryjnego przekazywania danych w postaci ujednoliconych struktur logicznych w podatkach dochodowych. Księgi przekazywane są wyłącznie na żądanie organu. Projekt rozporządzenia służy dostosowaniu zestawienia danych przekazywanych za pośrednictwem ksiąg rachunkowych do właściwego urzędu skarbowego do struktury nowych plików JPK_KR. Nowe obowiązki będą realizowane według poniższego harmonogramu za lata podatkowe rozpoczynające się po: • 31 grudnia 2024 r. w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, których wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro (struktura logiczna JPK_KR), • 31 grudnia 2025 r. w przypadku podatników CIT (innych niż ww.) obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT oraz podatników PIT/PPE/PPL obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT (struktury logiczne JPK_KR, JPK_PKPiR oraz JPK_EWP), • 31 grudnia 2026 r. w przypadku pozostałych podatników CIT oraz PIT/PPE/PPL (struktury logiczne JPK_KR, JPK_PKPiR oraz JPK_EWP). Celem uzyskania żądanych efektów proponuje się wprowadzenie następujących zmian: • wprowadzenie w strukturze JPK_KR dodatkowych oznaczeń (znaczników) identyfikujących konta ksiąg stosowanych przez te jednostki. Z uwagi na to, że podatnicy będą przesyłać rozbudowane księgi rachunkowe (o różnym nazewnictwie poszczególnych kont) oraz mając na względzie przyjęte przez jednostki zasady (politykę) rachunkowości wykorzystano dla odznaczeń (znaczników) identyfikujących konta nazewnictwo wynikające z bilansu oraz rachunku zysków i strat, o których mowa w ustawie o rachunkowości. Wprowadzenie zaproponowanego znacznika kont wpłynie na prawidłową identyfikację kont ksiąg rachunkowych, co będzie miało bezpośredni wpływ na efektywność działalności analitycznej i kontrolnej jednostek KAS, a zarazem przyczyni się do zmniejszenia zaangażowania podatników w udzielanie wyjaśnień dotyczących dokonanych zapisów, • wprowadzenie modyfikacji JPK_KR w zakresie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, różnic w zakresie przychodów i kosztów dla celów bilansowych a przychodów i kosztów dla celów podatkowych oraz podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku wyboru przez podatników tzw. CIT estońskiego. Rozporządzenie określa zakres danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe, które podatnicy są obowiązani przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z treścią art. 9 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 7 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379367/katalog/13022582#13022582 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 grudnia 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.