Projekt rozporządzenia MF w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie zakresu danych i informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie cen transferowych, a w szczególności:

  1. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 11t ust. 4 ustawy),
  2. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach transferowych dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy,
  3. określenie sposobu wykazywania dodatkowych informacji dla transakcji, o których mowa w art. 11o ustawy,
  4. określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy).

Ponadto, projekt rozporządzenia przewiduje także ograniczenie zakresu wymaganych danych w informacji o cenach transferowych składanych za rok obrotowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2020 r., a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. dla transakcji kontrolowanych spełniających warunki, o których mowa w art. 11f, art. 11g oraz dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy. Zmiana ta uzasadniona jest m.in. nowelizacją przepisu art. 11q ust. 3a ustawy, który stosuje się do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359056
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), poprzez załączoną tabelę w terminie do 5 maja 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.