Projekt rozporządzenia MF w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Projekt rozporządzenia jest związany z wdrażanym w resorcie finansów nowym rozwiązaniem informatycznym – e-Urząd Skarbowy, który docelowo ma zastąpić portal podatkowy. Projekt rozporządzenia określa warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym, zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym, rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym, mając na względzie sprawną obsługę wniosków, potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności przekazywanych danych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy o KAS warunkiem dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym. Projektowane rozporządzenie określa sposoby uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników, którymi mogą być tylko osoby fizyczne. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego przez użytkownika wymaga uwierzytelnienia:

  • przez podanie danych autoryzujących – w przypadku usługi Twój e-PIT, albo
  • przy użyciu Węzła Krajowego, albo
  • przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel.
Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uprawniony do:
  • wyrażenia i cofania zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym;
  • odbierania pism doręczanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto w e-Urzędzie Skarbowym;
  • wnoszenia pism za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;
  • przeglądania danych objętych tajemnicą skarbową dotyczących osoby fizycznej;
  • dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361154 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.