Projekt rozporządzenia MF w sprawie niedostępności Systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niedostępności Systemu stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 46v ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180, 2236 i ….). Rozporządzenie określa przypadki, w jakich uznaje się, że System jest niedostępny, sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających, organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w tym rodzaje dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych informacji oraz organ podatkowy lub organy podatkowe właściwe do wykonywania określonych zadań w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań. Przedmiotowa zmiana realizuje oczekiwania podmiotów i uwzględnia przypadki niedostępności Systemu, które obecnie ujęte są w dokumencie „procedura awaryjna w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2”. Uszczegółowienie przypadków niedostępności systemu w rozporządzeniu uporządkuje temat oraz skutkowało będzie przejrzystością aktu wykonawczego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367101 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin na zgłaszanie uwag wynika z konieczności wejścia w życie przedmiotowego projektu, tj. 1 stycznia 2023 r. wraz z terminem wejścia w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, której proces legislacyjny wciąż trwa.