Projekt rozporządzenia MF w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Z dniem 1 stycznia 2019 r. został wprowadzony nowy mechanizm poboru podatku u źródła (WHT) dla płatności dokonywanych na rzecz podatnika, których wartość w danym roku podatkowym przekroczyła kwotę 2 000 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty płatnik na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT lub art. 41 ust. 12 ustawy o PIT ma obowiązek pobrać -od nadwyżki ponad tę kwotę – podatek bez możliwości stosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów szczególnych (mechanizm pay & refund lub MPR) Jednocześnie przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT przewidują dwa wyjątki od obowiązku stosowania MPR. Są to opinia o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ustawy o CIT i art. 41d ustawy o PIT oraz oświadczenie płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT. Projekt rozporządzenia dotyczy przede wszystkim przedłużenia terminu ważności oświadczenia, czyli terminu w którym płatnicy na podstawie złożonego oświadczenia mogą nie stosować art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (art. 41 ust. 12 ustawy o PIT). Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 7c ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT płatnik – przed dniem 1 stycznia 2022 r. – mógł złożyć oświadczenie („oświadczenie pierwotne”) najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności na rzecz podatnika. Ponadto płatnik, który złożył oświadczenie w tym terminie, a następnie dokonywał dalszych płatności na rzecz danego podatnika mógł nie stosować mechanizmu pay & refund do upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie (art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT). Następnie płatnik w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie tego okresu powinien był złożyć oświadczenie następcze, o którym mowa w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o PIT. Oznaczało to, że płatnik mógł składać oświadczenie pierwotne i następcze więcej niż raz w ciągu roku podatkowego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362504 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 4 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.