Projekt rozporządzenia MF w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy wydany w związku z nową regulacją w obszarze podatków dochodowych od osób fizycznych. Rozdział 6b ustawy PIT przewiduje możliwość wyboru przez wybranych podatników uproszczonych zasad opodatkowania ich zagranicznych dochodów.

Regulacja jest adresowana do podatników nowo projektowanego ryczałtu od przychodów zagranicznych (Rozdział 6b ustawy PIT), a więc osób fizycznych, które przeniosą rezydencję podatkową na terytorium Polski oraz wybiorą ryczałtowy sposób opodatkowania swoich dochodów zagranicznych. Ryczałt od przychodów zagranicznych przewiduje, że beneficjenci tego rozwiązania będą zobowiązani do zapłaty zryczałtowanego podatku (200 tys. zł rocznie) oraz ponoszenia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej (100 tys. zł rocznie).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354209
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.