Projekt rozporządzenia MF w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji, o którym mowa w art. 41d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozwiązania wynikające z przedmiotowego rozporządzenia pozostają analogiczne względem rozwiązań przyjętych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2539).

W projektowanym rozporządzeniu określa się sposób przesyłania wniosków o wydanie opinii o stosowaniu preferencji zgodnie z art. 41d ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek o wydanie opinii o stosowaniu preferencji będzie przesyłany środkami komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 1 ust. 1). Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru wniosku jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 1 ust. 2).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354003
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 6 grudnia 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.